309 897 pilsoņi parakstīja lūgumrakstu par ES dzīvnieku labturības komisāra iecelšanu:

Mēs, zemāk parakstījušies, uzskatām, ka dzīvnieku labklājība ES ir nemitīgi jāuzlabo, izmantojot tālejošus tiesiskā regulējuma uzlabojumus un piešķirot adekvātus resursus.

Lai veicinātu šādu virzību, mēs pieprasām piešķirt dzīvnieku labturībai lielāku nozīmi, skaidri paredzot šo atbildību attiecīgā Ģenerāldirektorāta nosaukumā un kompetentā ES komisāra amata nosaukumā.

Šajā kontekstā komisārs būtu atbildīgs par “Pārtikas nekaitīguma, dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības”.

2024. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanas (6.-9. jūnijs) ir svarīgas dzīvnieku labturības nākotnei.

Mūsu balsis var palīdzēt uzlabot attieksmi pret dzīvniekiem Eiropā... un ārpus tās! Mums ir vajadzīgs veselības, pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku labturības komisārs, lai nodrošinātu, ka dzīvnieki tiek uzskatīti par prioritāti nākamajā sasaukumā..

5 IEMESLI, KĀPĒC IR NEPIECIEŠAMS ES DZĪVNIEKU LABTURĪBAS KOMISĀRS

  1. JO EIROPAS IEDZĪVOTĀJIEM RŪP Eiropas līgumā ir atzīts, ka dzīvnieki ir saprātīgas būtnes, kas spēj izjust prieku un sāpes, baudīt dzīvi vai ciest. Eiropas iedzīvotājiem rūp dzīvnieki, un viņi vēlas, lai tiktu ņemtas vērā dzīvnieku labturības vajadzības, izstrādājot tiesību aktus un politikas, kā arī tiktu piešķirti adekvāti resursi. Nozaru intereses nevajadzētu vērtēt augstāk par iedzīvotāju prasībām.
  2. JO IR NEPIECIEŠAMS UZLABOT DZĪVNIEKU LABTURĪBU ES līmenī īpaši tiesību akti dzīvnieku labturības jomā tiek izstrādāti jau kopš 1974. gada, bet 20. gs. 90. tajos gados ieviesa nozīmīgus tiesību aktus ar mērķi izbeigt cietsirdīgas lopkopības prakses, piemēram, teļu turēšanu šauros nodalījumos, sivēnmāšu turēšanu atsevišķos aizgaldos un tradicionālu daudznodalījumu būru izmantošanu olu ražošanai. Taču atsevišķām dzīvnieku sugām nav izstrādātu īpašu tiesību aktu, tādējādi atstājot tās nepasargātas.
  3. JO VALSTS LĪMENĪ TAS JAU TIEK ĪSTENOTS Dažās dalībvalstīs lauksaimniecības ministrijas vairs nav atbildīgas par dzīvnieku labturību. Kopš 2014. gada Beļģijas trīs reģionālajās pašvaldības ministriem ir papildināts amata nosaukums, starp galvenajām kompetencēm norādot dzīvnieku labturību, tādējādi veicinot progresīvāku tiesību aktu un politiku pieņemšanu un piemērošanu.
  4. JO NOZARU INTERESES NEDRĪKST KAVĒT PROGRESU Pārmērīga ekonomisko interešu ietekme nereti kavē progresu, kas nepieciešams, pienācīgi piemērojot spēkā esošos tiesību aktus vai pēc vajadzības aktualizējot tos. Dzīvu dzīvnieku pārvadāšana ir šīs problēmas uzskatāms piemērs. Komisāram, kas būtu atbildīgs par dzīvnieku labturību, būtu lielāka ietekme ES iestādēs un pilnvaras šajā jomā.
  5. JO TAS ĪPAŠI PALĪDZĒTU DZĪVNIEKIEM Dzīvnieku labturības jomā ir vēl daudz darāmā, un sabiedrība vēlas to redzēt ES darba kārtības prioritāšu vidū. Iekļaut frāzi “dzīvnieku labturība” attiecīgā ES komisāra amata nosaukumā ir iespējams, tas būtu saprātīgi, turklāt tas veicinātu iespēju nodrošināt, ka šajā jomā tiek veiktas nepieciešamās darbības, kad vien ES tiesiskais regulējums skar dzīvniekus.

EP deputāti, kuri atbalsta #EUforAnimals

Partners

GAIA iniciatīva partnerībā ar: