Ευρωβουλευτές που στηρίζουν το #EUforAnimals"

Όνομα Κράτος μέλος Πολιτική ομάδα
ADAMOWICZ Magdalena
Πολωνία
EPP
ADINOLFI Isabella
Ιταλία
EPP
ALAMETSÄ Alviina
Φινλανδία
Greens/EFA
ALFONSI François
Γαλλία
Greens/EFA
ARIMONT Pascal
Βέλγιο
EPP
ASSIMAKOPOULOU Anna-Michelle
Ελλάδα
EPP
AUBRY Manon
Γαλλία
GUE/NGL
AUŠTREVIČIUS Petras
Λιθουανία
Renew
BERG Lars Patrick
Γερμανία
ID
BITEAU Benoît
Γαλλία
Greens/EFA
BJÖRK Malin
Σουηδία
GUE/NGL
BOMPARD Manuel
Γαλλία
GUE/NGL
BOTENGA Marc
Βέλγιο
GUE/NGL
BOURGEOIS Geert
Βέλγιο
ECR
BRICMONT Saskia
Βέλγιο
Greens/EFA
BRUNA Annika
Γαλλία
ID
BUZEK Jerzy
Πολωνία
EPP
CARÊME Damien
Γαλλία
Greens/EFA
CASTALDO Fabio Massimo
Ιταλία
NI
CIMOSZEWICZ Włodzimierz
Πολωνία
S&D
COMÍN I OLIVERES Antoni
Ισπανία
NI
CORMAND David
Γαλλία
Greens/EFA
CSEH Katalin
Ουγγαρία
Renew
DELBOS-CORFIELD Gwendoline
Γαλλία
Greens/EFA
DURAND Pascal
Γαλλία
Renew
D’AMATO Rosa
Ιταλία
Greens/EFA
EVI Eleonora
Ιταλία
Greens/EFA
FRAGKOS Emmanouil
Ελλάδα
ECR
FRANKOWSKI Tomasz
Πολωνία
EPP
FUGLSANG Niels
Δανία
S&D
GLUCKSMANN Raphaël
Γαλλία
S&D
GREGOROVÁ Markéta
Czechia
Greens/EFA
GRISET Catherine
Γαλλία
ID
GRUFFAT Claude
Γαλλία
Greens/EFA
GUERREIRO Francisco
Πορτογαλία
Greens/EFA
GUILLAUME Sylvie
Γαλλία
S&D
GUSMÃO José
Πορτογαλία
GUE/NGL
GUTELAND Jytte
Σουηδία
S&D
HALICKI Andrzej
Πολωνία
EPP
HAZEKAMP Anja
Ολλανδία
GUE/NGL
HOLMGREN Pär
Σουηδία
Greens/EFA
HÜBNER Danuta Maria
Πολωνία
EPP
IJABS Ivars
Λεττονία
Renew
JADOT Yannick
Γαλλία
Greens/EFA
JORON Virginie
Γαλλία
ID
KALJURAND Marina
Εσθονία
S&D
KANKO Assita
Βέλγιο
ECR
KEFALOGIANNIS Manolis
Ελλάδα
EPP
KOHUT Łukasz
Πολωνία
S&D
KOKKALIS Petros
Ελλάδα
GUE/NGL
KONSTANTINOU Athanasios
Ελλάδα
NI
KOPACZ Ewa
Πολωνία
EPP
KOULOGLOU Stelios
Ελλάδα
GUE/NGL
KOUNTOURA Elena
Ελλάδα
GUE/NGL
KRASNODĘBSKI Zdzisław
Πολωνία
ECR
KYRTSOS Georgios
Ελλάδα
EPP
LALUCQ Aurore
Γαλλία
S&D
LAMBERTS Philippe
Βέλγιο
Greens/EFA
LEWANDOWSKI Janusz
Πολωνία
EPP
MATIAS Marisa
Πορτογαλία
GUE/NGL
MATTHIEU Sara
Βέλγιο
Greens/EFA
MAZUREK Beata
Πολωνία
ECR
MEIMARAKIS Vangelis
Ελλάδα
EPP
METSOLA Roberta
Μάλτα
EPP
METZ Tilly
Λουξεμβούργο
Greens/EFA
MILLER Leszek
Πολωνία
S&D
NOICHL Maria
Γερμανία
S&D
O'SULLIVAN Grace
Ιρλανδία
Greens/EFA
OLBRYCHT Jan
Πολωνία
EPP
OMARJEE Younous
Γαλλία
GUE/NGL
PAET Urmas
Εσθονία
Renew
PAPADIMOULIS Dimitrios
Ελλάδα
GUE/NGL
PEDICINI Piernicola
Ιταλία
Greens/EFA
PELLETIER Anne-Sophie
Γαλλία
GUE/NGL
PENKOVA Tsvetelina
Βουλγαρία
S&D
PIETIKÄINEN Sirpa
Φινλανδία
EPP
POLČÁK Stanislav
Czechia
EPP
POSPÍŠIL Jiří
Czechia
EPP
RIBA I GINER Diana
Ισπανία
Greens/EFA
RIES Frédérique
Βέλγιο
Renew
RIPA Manuela
Γερμανία
Greens/EFA
RIVASI Michèle
Γαλλία
Greens/EFA
ROOSE Caroline
Γαλλία
Greens/EFA
SATOURI Mounir
Γαλλία
Greens/EFA
SIKORSKI Radosław
Πολωνία
EPP
SPUREK Sylwia
Πολωνία
Greens/EFA
SPYRAKI Maria
Ελλάδα
EPP
ŠTEFANEC Ivan
Σλοβακία
EPP
THUN UND HOHENSTEIN Róża
Πολωνία
EPP
TOUSSAINT Marie
Γαλλία
Greens/EFA
UHRÍK Milan
Σλοβακία
NI
URBÁN CRESPO Miguel
Ισπανία
GUE/NGL
URTASUN Ernest
Ισπανία
Greens/EFA
VAN BREMPT Kathleen
Βέλγιο
S&D
VAN OVERTVELDT Johan
Βέλγιο
ECR
VITANOV Petar
Βουλγαρία
S&D
VOZEMBERG-VRIONIDI Elissavet
Ελλάδα
EPP
WIEZIK Michal
Σλοβακία
EPP
WIŚNIEWSKA Jadwiga
Πολωνία
ECR
YENBOU Salima
Γαλλία
Greens/EFA
ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna
Πολωνία
EPP