309 897 kodanikku allkirjastas petitsiooni ELi loomade heaolu eest vastutava voliniku ametikoha loomiseks:

Meie, allakirjutanud, oleme veendunud, et loomade heaolu tuleb EL-is pidevalt parendada nii õigusloome edasipüüdliku täiustamise kui ka piisavate vahendite eraldamise kaudu.

Sellele kaasa aitamiseks soovime, et loomade heaolule pöörataks senisest enam tähelepanu, väljendades vastutust selgesõnaliselt asjaomase peadirektoraadi nimes ja pädeva EL-i voliniku ametinimetuses.

Praegusel juhul saaks vastutava voliniku ametinimetuseks „Tervise, toiduohutuse ja loomade heaolu volinik“.

2024. aasta Euroopa valimised (6.-9. juuni) on loomakaitse tuleviku jaoks olulised.

Meie hääled võivad parandada seda, kuidas loomi Euroopas ja mujalgi koheldakse. 

Vajame tervise, toiduohutuse ja loomakaitse volinikku, et kindlustada, et loomad oleksid tulevasel ametiajal prioriteet.

5 PÕHJENDUST, MIKS ME VAJAME EUROOPA LOOMADE HEAOLU VOLINIKKU

  1. SEST EUROOPLASED HOOLIVAD EL-i leping tunnistab loomi tundevõimeliste olenditena, kes on suutelised tundma naudingut ja valu ning elu nautima või kannatama. Euroopa kodanikud hoolivad loomadest ning soovivad, et viimaste heaolu võetaks arvesse õigusloomes ning eeskirjades ja läbi piisavate vahendite eraldamise. Ärihuvid ei tohi olla kodanike nõudmistega võrreldes tähtsamal kohal.
  2. SEST LOOMADE HEAOLU TULEB PARANDADA Loomade heaolu konkreetseid õigusakte on koostatud EL-i tasandil alates 1974. aastast. Teedrajavad seadused kehtestati 1990. aastate alguses, et kaotada käibelt julmad loomakasvatusmeetodid, nagu vasikaaedikud, emiselaudad ja munatööstuse traditsioonilised patareipuurid. Sellest hoolimata ei ole mõne liigi jaoks konkreetseid õigusakte olemas ja loomad on kaitseta.
  3. SEST SELLEGA TEGELETAKSE JUBA RIIKLIKUL TASANDIL Osas liikmesriikides ei korralda loomade heaolu enam põllumajandusministeerium. Alates 2014. aastast on Belgia kolmes piirkondlikus valitsuses antud ministritele ametinimetus, mis hõlmab ühe põhipädevusena loomade heaolu. See lubab kehtestada ja jõustada edasipüüdlikumaid õigusakte ja
    poliitikaid.
  4. SEST ÄRIHUVID EI TOHI ARENGUT TAKISTADA. Majanduslike huvide tohutu mõju on aeglustanud sageli olemasolevate õigusaktide korraliku jõustamist või vajaduspõhist uuendamist. Elusloomade vedu on selle probleemi ehe näide. Loomade heaolu eest vastutaval volinikul oleks selles küsimuses EL-i institutsioonides suurem mõju ja võim.
  5. SEST SEE PÄRISELT AITAKS LOOMI Loomade heaolu suhtes on veel vaja palju teha ja ühiskond soovib, et sellel teemal oleks EL-i plaanides suurem osatähtsus. “Loomade heaolu” lisamine asjaomase EL-i voliniku ametinimetusele on võimalik ja mõistlik ning aitaks tagada, et sel teemal võetakse alati midagi ette, kui EL-i õigusaktid peaksid loomi puudutama.

EP liikmed, kes toetavad #EUforAnimals-i

Partners

An initiative of GAIA in partnership with: